• Мостиська районна рада

  офіційний веб-сайт

 • Прапор Мостиська

Регуляторний акт.

 

 
   

                                                       МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія  VІІ скликання

 

                                                                                                       РІШЕННЯ

              

11 жовтня 2018 року                                                                                                        № 15

м. Мостиська

 

 

Про затвердження проекту рішення районної

ради про склад аукціонної  комісії з приватизації

об’єктів районної комунальної власності

______________________________________________________________

 

         Відповідно до ст. 43, 60  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про приватизацію державного та комунального майна» та  Положення  «Про порядок приватизації  об’єктів районної комунальної власності» Мостиська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект Положення  про діяльність аукціонної  комісії з приватизації об’єктів районної комунальної власності (згідно додатку 1).
 2. Затвердити склад аукціонної  комісії  з приватизації об’єктів районної комунальної власності (згідно додатку  2).
 3. Опублікувати проект рішення районної ради «Про затвердження Положення  про діяльність та склад аукціонної  комісії з приватизації об’єктів районної комунальної власності  на веб-сайті районної ради.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі, реалізації державної регуляторної політики, комунальної власності (В.Саламаха).

 

 

 

Голова районної ради                                                   Володимир ГОРБАЦЬО                         

 

                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                       Додаток 1

                                                                                         до рішення районної ради

                                                                                             від 11 жовтня 2018р. № 15

 

Проект Положення

про діяльність аукціонної комісії

з приватизації об’єктів районної комунальної власності

                                              

І. Загальні положення

1.1. Положення про діяльність аукціонної комісії з приватизації об’єктів районної комунальної власності (далі – Положення) розроблено відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів районної комунальної власності, її повноваження, права та порядок роботи.

1.2. Аукціонна комісія (далі – Комісія) – це постійно діючий колегіальний орган, що утворюється Мостиською районною радою з метою реалізації завдань з приватизації об’єктів районної комунальної власності.

1.3. Основні принципи діяльності Комісії:

дотримання вимог чинного законодавства;

колегіальність прийнятих рішень;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів Комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

1.4.Аукціонна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України, нормативно-правовими актами Мостиської районної ради та цим Положенням.

   1.5. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, визначені Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна».

 

ІІ. Склад, порядок утворення аукціонної комісії та її повноваження

2.1. До складу Комісії входять не менш як п’ять осіб.  У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади.

2.2. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються рішенням районної ради.

2.3. До основних повноважень Комісії належать:

- розроблення умов продажу та їх подання на затвердження районною радою з метою прийняття відповідного рішення;

- формування стартової ціни продажу об’єкта малої приватизації;

- прийняття рішень про зниження стартової ціни в порядку передбаченому Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

- розробка інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

- складання протоколів засідань Комісії та їх подання на затвердження голові районної ради.

2.4. Стартова ціна продажу об’єкта малої приватизації визначається аукціонною комісією відповідно до статті 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

2.5. До умов продажу можуть включатися зобов’язання покупця щодо:

- збереження основних видів діяльності;

- внесення інвестицій;

- погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом;

- забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

- вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об'єктом;

- установлення терміну завершення будівництва об’єкта або установлення терміну розбирання;

- збереження первісного призначення (для об’єктів незавершеного будівництва);

- установлення терміну збереження профілю діяльності або можливість перепрофілювання (для об’єктів соціально-культурного призначення).

2.6. До умов продажу Комісією можуть включатися і інші умови з урахуванням особливостей для окремих об’єктів малої приватизації.

2.7. Комісія має право:

- під час розроблення умов продажу надсилати запити до балансоутримувачів комунального майна стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також подання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

- подавати запити спеціалістам, експертам, заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

 

ІІІ. Порядок роботи комісії

 

3.1. Очолює Комісію та організовує її роботу голова Комісії. У разі відсутності голови Комісії його повноваження покладаються на секретаря комісії.

3.2. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

3.3. Усі рішення Комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.

3.4.Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 складу її членів.

3.5. Кожен член Комісії має один голос при прийнятті рішень. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів Комісії, які були присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

3.6. За результатами засідання Комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, та у триденний термін подаються на затвердження голові районної ради.

3.7. Секретар Комісії:

- забезпечує підготовку матеріалів для розгляду Комісією;

- забезпечує виконання доручень голови Комісії;

- забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань Комісії.

3.8. Члени Комісії зобов’язані брати участь у роботі Комісії. У разі якщо засідання Комісії не відбулося з причини відсутності кворуму, засідання Комісії переноситься на інший день.

3.9.Діяльність Комісії, при необхідності, припиняється розпорядженням голови районної ради.

 

 

 

Керуючий справами

районної ради                                           Василь САЛАМАХА

                                                                                

                                                                                         

                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                        до рішення районної ради

                                                                                         від 11 жовтня 2018р. № 15

 

 

Склад

аукціонної комісії з з приватизації об’єктів

районної комунальної власності

Голова комісії:

Саламаха Василь Степанович – керуючий справами районної ради, голова постійної депутатської комісії з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі, реалізації державної регуляторної політики, комунальної власності.

 

Секретар комісії:

Бішко Роман Романович – завідувач сектору з питань власності, управління комунальним майном  та регулювання земельних відносин районної ради.

 

Члени комісії:

 1. Белза Галина Миронівна – начальник загального відділу районної ради;
 2. Калужна Світлана Михайлівна – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер районної ради;
 3. Прийма Анна Борисівна – завідувач сектору з питань взаємодії з місцевими радами, засобами масової інформації, аналізу та розроблення програм, залучення інвестицій, транскордонної (міжнародної) співпраці районної ради;
 4. Чура Богдан Миронович – головний спеціаліст сектору з питань взаємодії з місцевими радами, засобами масової інформації, аналізу та розроблення програм, залучення інвестицій, транскордонної (міжнародної) співпраці районної ради;
 5. Матвійчишак Ірина Михайлівна – спеціаліст ІІ категорії загального відділу районної ради.

 

 

    

 

Керуючий справами

районної ради                                      Василь САЛАМАХА